top of page

Algemene voorwaarden

1. Definities

 

Arrangement: alle diensten en producten die K1NG BV aanbiedt, zoals maar niet uitsluitend: kajakafvaarten, teambuilding en groepsactiviteiten.

 

Deelnemer: de individuele natuurlijke persoon of rechtspersoon die feitelijk deelneemt aan of die gebruik maakt van een arrangement.

 

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf of ten behoeve van een derde een overeenkomst sluit met de organisator of gebruik maakt van arrangementen, activiteiten, diensten of materialen van de organisator.

 

Organisator: K1NG BV  , gevestigd te Rotselaar Vakenstraat 13

 

 

Overeenkomst: de overeenkomst waarbij de organisator jegens de opdrachtgever verplicht is een bepaald arrangement te organiseren, zoals maar niet uitsluitend: kajakafvaarten

 

Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan het verzenden van een aangetekende brief per reguliere post en/of het versturen van een e-mailbericht.

 

 

 

2. Werkingssfeer

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door K1NG BV gesloten overeenkomsten en op deelname aan alle activiteiten die door K1NG BV worden aangeboden.

 

Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij K1NG BV schriftelijk met de opdrachtgever overeenkomt.

 

Afwijken van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van K1NG BV.

 

De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de organisator of het feitelijk deelnemen aan een arrangement van de organisator of door het betalen van het verschuldigde tarief.

 

 

 

3. De overeenkomst

 

Alle offertes en aanbiedingen van K1NG BV zijn vrijblijvend. Een offerte en/of aanbieding is in beginsel 30 dagen geldig.

 

De offerte wordt als aanvaard beschouwd wanneer de klant schriftelijk bevestigt.

 

De opdrachtgever dient voor het sluiten van een overeenkomst met de organisator handelingsbekwaam te zijn. In geval van handelingsonbekwaamheid dient de opdrachtgever rechtsgeldig vertegenwoordigd te worden.

 

De boeking van de activiteit is definitief vanaf het moment dat de klant dit schriftelijk bevestigd via mail of aangetekend schrijven. De facturatiegegevens dienen volledig te worden doorgegeven bij het plaatsen van de boeking.

 

Naam, Adres, Woonplaats en een eventueel BTW nummer / referentienummer alsmede het e-mailadres voor de factuur.

 

Een wijzigende, gewijzigde of supplementaire bestelling, kan een verhoging van de overeengekomen prijs met zich meebrengen.

 

De saldofactuur wordt berekend op basis van het aantal personen voor aanvang van het teamevent wordt doorgegeven aan K1NG BV.

 

De facturen van K1NG BV zijn  betaalbaar aan K1NG BV binnen de 7 dagen na factuurdatum.  Bij laattijdige betaling is er een interest van 10% op jaarbasis.  Bovendien is er , na vergeefse ingebrekestelling, een forfaitair schadebeding verschuldigd van 15% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 50,00 EUR.

 

K1NG BV heeft het recht om schuldvorderingen ten opzichte van de Adverteerder of opdrachtgever te compenseren met eventuele schuldvorderingen van de Adverteerder of opdrachtgever ten opzichte van K1NG BV.

 

 

 

In beginsel vindt uitvoering van de overeenkomst plaats op de door K1NG BV aangegeven locatie. Indien de locatie door de opdrachtgever wordt geregeld, dient dit vooraf overeen te zijn gekomen met K1NG BV. De locatie waar opgebouwd dient te worden moet op een gangbare wijze toegankelijk te zijn. In geval van moeilijk bereikbare locaties, hetgeen ter beoordeling van K1NG BV staat, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor onder andere voldoende, nuchtere en capabele hulpkrachten. Deze dienen ook na de afloop van het arrangement weer ter beschikking van K1NG BV te staan, tenzij in de overeenkomst anders vermeld.

 

 

K1NG BV is bevoegd om uitvoering van de overeenkomst/arrangement te laten verrichten door derden.

 

 

 

4.Exclusiviteit

 

De activiteiten van K1NG BV blijven te allen tijde eigendom van K1NG BV.

 

Op maat gemaakte activiteiten mogen enkel gegeven worden door K1NG BV

 

Activiteiten of delen daarvan mogen niet gebruikt worden door anderen.

 

 

 

5. Annulering door opdrachtgever

 

Annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is mogelijk door middel van een e-mail te versturen aan K1NG BV.

 

Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is de opdrachtgever in ieder geval het volgende verschuldigd aan de organisator:

- Tot 90 dagen voor de afgesproken datum: 10% van het afgesproken bedrag.

- Van 90 tot 60 dagen voor de afgesproken datum: 25% van het afgesproken bedrag

- Van 60 tot 20 dagen voor de afgesproken datum: 50% van het afgesproken bedrag

 

Indien annulering plaatsvindt binnen 20 dagen voor aanvang is de opdrachtgever 100% verschuldigd van het afgesproken bedrag.

 

 

 

5. Annulering door K1NG BV en overmacht

 

K1NG BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.  K1NG BV zal trachten om de opdrachtgever een passende oplossing aan te bieden. Van overmacht is in beginsel sprake, indien K1NG BV na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen ten gevolge van onder andere, maar niet uitsluitend, ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de K1NG BV als bij derden, van wie K1NG BV de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van K1NG BV ontstaan.

 

Indien door overmacht aan de zijde van K1NG BV het plaatsvinden van het arrangement meer dan 60 dagen vertraagd wordt, zijn zowel de opdrachtgever als K1NG BV  bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft K1NG BV slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

 

K1NG BV behoudt zich eveneens het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk eenzijdig en zonder enige vergoeding te ontbinden indien de opdrachtgever, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij  een termijn van minstens zeven kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen

 

 

 

6. Aansprakelijkheid

 

K1NG BV is niet aansprakelijk ten aanzien van de opdrachtgever voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordiger in het kader van de uitoefening van professionele activiteiten.  K1NG BV is slechts aansprakelijk voor eigen bedrog, fraude en opzettelijke fout.

 

K1NG BV verbindt zich ertoe om, voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, aan de opdrachtgever informatie te verschaffen met betrekking tot de overeenkomst.  K1NG BV is echter niet aansprakelijk voor de juistheid , volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die aan de opdrachtgever wordt verschaft aan het sluiten van de overeenkomst.

 

Voor zover K1NG BV bij de uitvoering van zijn verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en levering van derden ( zoals maar niet beperkt tot een adverteerder), kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware opzettelijke fout.

 

K1NG BV  staat niet in voor schade of vernietiging van voorwerpen van de opdrachtgever, behalve wanneer de schade of vernietiging te wijten is aan een grove nalatigheid in hoofde van K1NG BV.  Bij schade of verlies van tijdens evenementen door K1NG BV of de Adverteerder beschikbaar gesteld materiaal zal elk verloren of beschadigd voorwerp aan de actuele inkoopprijs worden aangerekend aan de gebruiker.  De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door onaangepast of onveilig gedrag van haar deelnemers of medewerkers.

 

K1NG BV is niet aansprakelijk voor schade geleden  door derden ten gevolge van de door haar bemiddelde activiteiten.  De opdrachtgever verbindt er zich toe om voor de duur van het evenement een verzekering af te sluiten die haar burgerlijke aansprakelijkheid dekt.

 

De contractuele en buitencontractuele  aansprakelijkheid van K1NG BV is ten alle tijde beperkt tot een bedrag van 25.000 EUR per schadegeval.  Iedere aanspraak van de opdrachtgever tot schadevergoeding lastens K1NG BV vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij een bevoegde rechtbank binnen een termijn van 3 jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de opdrachtgever gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

 

De opdrachtgever verleent behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst aan K1NG BV de toestemming voor registratie van de activiteiten op video of foto en aanwending van deze beelden ter promotie van K1NG BV.

 

 

 

7. Klachten

 

Indien de opdrachtgever een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert en de tekortkoming ter plekke door K1NG BV niet naar tevredenheid is opgelost, dient de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht werkdagen nadat het arrangement plaatsvond schriftelijk te melden aan K1NG BV. Mededeling dient te geschieden onder een nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klacht betrekking hebben.

 

 

 

8. Toepasselijk recht

 

De overeenkomsten van K1NG BV  zijn onderworpen aan en zullen geïnterpreteerd worden volgen het Belgisch recht.  Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomsten zullen, bij gebrek aan minnelijke regeling, worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk  arrondissement Turnhout.

 

 

 

9. Geschillen

 

Alle geschillen welke tussen K1NG BV en opdrachtgever en/of deelnemer mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met deze overeenkomsten zullen beslecht worden door de daartoe bevoegde rechter.

 

Indien K1NG BV en opdrachtgever en/of deelnemer dat overeen komen, kunnen zij een forumbeding overeenkomen ná het ontstaan van het geschil, wanneer de vordering ten hoogste de wettelijke competentiegrens bedraagt.

 

 

 

10. Bijzondere kosten

 

Indien K1NG BV wordt betrokken bij een beslag, geschil of procedure tussen de opdrachtgever en een derde (bijvoorbeeld een toeschouwer), dan dient de opdrachtgever de daaruit voor K1NG BV voortvloeiende kosten (bijvoorbeeld rechtsbijstand) volledig aan K1NG BV  te vergoeden.

 

Alle overige bijzondere kosten van K1NG BV  voortvloeiend uit de relatie met de opdrachtgever komen voor rekening van de opdrachtgever voor zover dit redelijk is. Hieronder valt onder andere buitengerechtelijke incassokosten.

 

 

 

11. Wijzigingen en aanvullingen

 

Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden worden niet van kracht nadat K1NG BV en opdrachtgever dat schriftelijk zijn overeengekomen.

 

bottom of page